kisspng-computer-icons-business-rule-rules-of-rule-5b1fc5575dd4a6

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu : Mazák Roman s.r.o.
IČ: 50864874
DIČ: 20522195
so sídlom: Nová 630/405, 956 07 Veľké Ripňany
zapísanej u Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo:  43323/N

kontaktné údaje:
email: mazak.roman@gmail.com

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.